เฉลยปัญหา(ข้อสอบ)
ประโยค ๑ - ๒
วิชาแปลมคธเป็นไทย พ.ศ. ๒๕๒๕
อักษรสีเหลือง - ปัญหา , อักษรสีขาว/ดำ - แปลยกศัพท์ , อักษรสีเขียว - เฉลย
สถิติการเข้าชม
แปลโดยพยัญชนะ  :  ทฺวีหิ  ชเนหิ  กถิตํ...ตุฏฺฐึ  ปเวเทสิ ฯ
( มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุ  ภาค ๑ )

แปลโดยอรรถ  :  ตมฺปิ  หิ  เถโร...อภิวาทนเมว  เสยฺโยติ ฯ
( สารีปุตฺต-สหายพฺราหฺมณวตฺถุ  ภาค ๔ )