เฉลยปัญหา(ข้อสอบ)
ประโยค ๑ - ๒
วิชาแปลมคธเป็นไทย พ.ศ. ๒๕๓๑
อักษรสีเหลือง - ปัญหา , อักษรสีขาว/ดำ - แปลยกศัพท์ , อักษรสีเขียว - เฉลย
สถิติการเข้าชม
แปลโดยพยัญชนะ  :  สตฺถา  ตย  อุปาสโก...มาโน  จ  วฑฺฒตีติ ฯ
( สุธมฺมตฺเถร  วตฺถุ  ภาค ๓ )

แปลโดยอรรถ  :  ตตฺถ  อสนฺตนฺติ...นววิธมาโน  จ  วฑฺฒตีติ ฯ
( สุธมฺมตฺเถร  วตฺถุ  ภาค ๓ )