เฉลยปัญหา(ข้อสอบ)
ประโยค ๑ - ๒
วิชาแปลมคธเป็นไทย พ.ศ. ๒๕๔๑
อักษรสีเหลือง - ปัญหา , อักษรสีขาว/ดำ - แปลยกศัพท์ , อักษรสีเขียว - เฉลย
สถิติการเข้าชม
แปลโดยพยัญชนะ  :  ตสฺมึ  ขเณ...อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ
( จิตฺตหตฺถตฺเถร  วตฺถุ  ภาค ๒ )

แปลโดยอรรถ  :  ตตฺถ  ปน...นิวาสนฏฺฐานสทิสํ  อุปาสิเกหิ ฯ
( ขทิรวนิยเรวตตฺ  วตฺถุ  ภาค ๔ )