Ludwig  Van  Beethoven
Classical music online

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับฟัง
ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม

Windows Media Player
10 หรือ 9 series

RealTime Player, Winamp
หรือ Quick Timeจาก Link
ข้างล่างนี้ไปติดตั้ง
บนเครื่องของท่านเพื่อรับฟัง


Random
Play
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไรเล่าเรียกว่า สัมมาสมาธิ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ เธอเข้าถึงทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัปชัญญะ เสวยสุขแห่งนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าถึงตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เธอเข้าถึงจตุตถฌาน ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเปกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ
สถิติผู้เข้าชม