สถิติกรเข้าชม
ฟังเพลง
ขอเชิญรับฟังฟรี  เพลงไทยเดิม,  ทุกประเภท  เช่น
มโหรีวงใหญ่,  เพลงบรรเลง,  ประเภทเครื่องสาย,
เดี่ยวขิม,  เดี่ยวจะเข้,  เดี่ยวซอ,  เดี่ยวระนาด ฯลฯ,
ดนตรีคลาสสิค,  ซิมโฟนี่ออเครสตร้า,
ไวโอลินคอนชาโต้,  เพลงลูกกรุง,  เพลงเก่า,
เพลงอมตะ , เพลงสุนทราภรณ์,
เพลงของนักร้องเก่าย้อนยุค  เช่น  ชรินทร์ นันทนาคร,  สุเทพ วงศ์คำแหง,  รวงทอง ทองลั่นทม,  เพ็ญศรี
พุ่มชูศรี,  จินตนา สุขสถิตย์,  ดาวใจ ไพจิตร,  ศรวณี
โพธิเทศ,  ฯลฯ,  เพลงลูกทุ่ง,  สุรพล สมบัติเจริญ,
ไพรวัลย์ ลูกเพชร,  วงจันทร์ ไพโรจน์,  ชาย
เมืองสิงห์,  พรศักดิ์ ส่องแสง,  ฯลฯ
สำหรับรับฟังเพื่อความบันเทิง
แด่ผู้อนุรักษ์เพลงเก่าร่วมสมัย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไรเล่าเรียกว่า สัมมาสมาธิ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ เธอเข้าถึงทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัปชัญญะ เสวยสุขแห่งนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าถึงตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เธอเข้าถึงจตุตถฌาน ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเปกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ