เพลงไทยเดิมออนไลน์
T
H
A
I

C
L
A
S
S
I
C
A
L

M
U
S
I
C
W
W
W
.
P
H
R
A
P
I
Y
A
R
O
J
.
C
O
M
สถิติการเข้าชม



สุ่มเลือกเพลง
เล่น
ขอเชิญรับฟัง
ดนตรีไทยเดิม
ทุกประเภทเพื่อ
อนุรักษ์,เผยแพร่
รักษาส่งเสริม
และเกื้อหนุน
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป
ปี่พาทย์วงใหญ่
ชุดงานบวชนาค

โหมโรงเย็น
(ใช้บรรเลงเปิดพิธี)
ลงสรง
(ใช้ตอนโกนหัวและอาบน้ำนาค)
กลม
(ใช้ตอนนำนาคเข้าพิธี)
เหาะ
(ใช้ตอนหมอขวัญหุ้มบายศรี)
สาธุการ
(ใช้หลังหมอขวัญชุมนุมเทวดา)
ชุดทำขวัญนาค
(ใช้ตอนเวียนเทียน)
เชิด
(ใช้หลังจากนาคขอขมา)
กราวรำ
(ใช้ปิดพิธี)