สถิติการเข้าชม


สุ่มเลือกตอน
เล่น
พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับเสียงอ่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย อริโย ภิกขุ สำนักสงฆ์ ธรรมรักษา
พระวินัยปิฎก เล่มที่ 1 - 8 รวม 8 เล่ม
( พระวินัยปิฎก เสียงอ่าน โดย พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช )

1 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (ภิกขุวิภังค์) ภาค 1
2 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (ภิกขุวิภังค์) ภาค 2
3 พระวินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์
4 พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 1
5 พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 2
6 พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค 1
7 พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค 2
8 พระวินัยปิฎก ปริวาร


พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 9 - 33 รวม 25 เล่ม
( พระสุตตันตปิฎก  เสียงอ่าน  โดย เพ็ญศรี  อินทรทัต )

9 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
10 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค
11 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
12 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
15 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
16 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
17 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
18 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
19 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
20 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก ทุก ติกนิบาต
21 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
22 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก ฉักกนิบาต
23 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก อัฏฐก นวกนิบาต
24 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก เอกาทสกนิบาต
25 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต
26 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา
27 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1
28 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2
29 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส
30 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
31 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
32 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1
33 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 พุทธวงศ์ จริยาปิฎก


พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ 34 - 45 รวม 12 เล่ม
( พระอภิธรรมปิฎก เสียงอ่าน โดย ประทุม ทองเศวตร )

34 พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี
35 พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์
36 พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ
37 พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ
38 พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค 1
39 พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค 2
40 พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 1
41 พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 2
42 พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 3
43 พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 4
44 พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 5
45 พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 6


พระไตรปิฎก ดอท คอม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์
www.pratripitaka.com