หัวข้อธรรมบรรยาย
ออนไลน์

...  ธรรมบรรยาย   ชุดสัมมาสมาธิ   บรรยายโดยพระปิยะโรจน์    ดาวน์โหลดฟรี  เป็นธรรมทาน  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในกรณีที่เผยแพร่โดยไม่ใช่เพื่อการค้า     ห้ามเผยแพร่ในเชิงการค้า  โดยไม่ได้รับอนุญาต  ...
ขันธ์ห้า
ความลังเลสงสัย
ฆราวาสธรรม
จิตเป็นใหญ่
ใจ,มโน,จิต ตอน๑
ใจ,มโน,จิต ตอน๒
ใจ,มโน,จิต ตอน๓
ชีวิตกับร้านขายของเล่น
ฌานสี่
ตะบะอันยอดเยี่ยม
ทวารทั้งหก
ทิฏฐิมานะ
แนวทางแห่งพระสูตร
ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิบัติถึงแก่น ตอน๑
ปฏิบัติถึงแก่น ตอน๒
ปฏิบัติถึงแก่น ตอน๓
ปฏิบัติถึงแก่น ตอน๔
ปฏิบัติถึงแก่น ตอน๕
ผ้าเปียกกับทหารญี่ปุ่น
พระธรรมจักร
พระสูตรในสวดแจง
รายละเอียดการรักษาศีล
วิชชาสาม
วิสุทธิศีล
ศัตรูที่ร้ายที่สุด ตอน๑
ศัตรูที่ร้ายที่สุด ตอน๒
สติปัฏฐาน
สมถะวิปัสสนา
สมาธิชอบ
สัตตานัง วิสุทธิยา ตอน๑
สัตตานัง วิสุทธิยา ตอน๒
หม้อข้าวกับเชื้อเพลิง
พระนางสุพรรณกัลยา
อพฺรหฺมจริยา
อินทรีย์สังวร
ปล่อยสัตว์กับปล่อยตัวเอง
รักษาจิตก็คือชำระจิต
คนตกน้ำ
ตั้งใจจริงและพยายาม
เจริญสัมมาสมาธิ ตอน๑
เจริญสัมมาสมาธิ ตอน๒
เจริญสัมมาสมาธิ ตอน๓
เจริญสัมมาสมาธิ ตอน๔
เจริญสัมมาสมาธิ ตอน๕
ไยแมงมุมกับแมลง
เด็กหัดเดินในตลาด
ตัวเองกับโลงศพ
ทางโคจรและอโคจร
ทำจิตให้ตรง ตอน๑
ทำจิตให้ตรง ตอน๒
ทุกข์เพราะฝืนไตรลักษณ์
จิตดุจดั่งนักโทษ
สิ่งที่บอกว่าบรรลุเป้า
พระเจ้าอชาตศัตรู
มโนสัญเจตนาหาร
แมงมุมกับแมลง
แมงเม่าบินเข้ากองไฟ
โยนิโสมนสิการ
รูปยั่งยืนกว่าจิต
นานัตตสัญญา ตอน๑
นานัตตสัญญา ตอน๒
นานัตตสัญญา ตอน๓
นานัตตสัญญา ตอน๔
เรือที่รั่ว
ลิงที่ถูกจับ
วิญญานัญจายตนะ ๑
วิญญานัญจายตนะ ๒
ทำจิตให้เหมือนธาตุทั้งห้า
สัญญาหกประการ
สัตว์หกชนิด
อานาปานสติ
อาหารสำหรับคนอิ่ม
ถ้าใจไม่พร้อมห้ามดู
ภาพอสุภะ(ภาพน่ากลัว)  ใช้ฝึก อสุภะกัมมัฏฐาน
เว็บที่1   |   เว็บที่2
ศัตรูสุดร้าย ๒
จิตที่ชั่วย่อมทำลายตนเองยิ่งกว่าศัตรูใดๆ