เพลงไทยเดิมออนไลน์
T
H
A
I

C
L
A
S
S
I
C
A
L

M
U
S
I
C
W
W
W
.
P
H
R
A
P
I
Y
A
R
O
J
.
C
O
M
Free Counters
สถิติการเข้าชมสุ่มเลือกเพลง
เล่น
เพลงเถา
ขอเชิญรับฟัง
ดนตรีไทยเดิม
ทุกประเภทเพื่อ
อนุรักษ์,เผยแพร่
รักษาส่งเสริม
และเกื้อหนุน
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป